Go to main content Go to main navigation

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Podmínky

Vstupem na tyto stránky souhlasíte, že jste vázáni podmínkami používání těchto webových stránek, všemi platnými zákony a předpisy a že jste odpovědni za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s kteroukoli z těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte tyto webové stránky používat ani na ně vstupovat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony na ochranu autorských práv a obchodních známek.

Uživatelská licence
 1. Uděluje se povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) z webových stránek sharingbox, a to pouze pro osobní, nekomerční a dočasné zobrazení. Jedná se o udělení licence, nikoli převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  • modifikovat nebo kopírovat materiály,
  • používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo veřejnému zobrazení (komerčnímu i nekomerčnímu),
  • dekompilovat nebo zpětně sestavovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách sharingbox,
  • odstraňovat z materiálů copyright nebo jiné informace o vlastnictví,
  • přenášet materiály na jiné osoby nebo je „zrcadlit“ na jiném serveru.

Pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, bude licence automaticky ukončena a licence může být také kdykoli ukončena ze strany sharingboxu. Po dokončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit všechny vámi držené stažené materiály, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály na webových stránkách sharingbox jsou k dispozici „tak, jak jsou“. sharingbox nepřijímá žádné záruky, výslovné ani odvozené, a tímto se zříká odpovědnosti a odmítá jakékoli další záruky, kromě jiného také odvozené záruky nebo podmínky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení práv k duševnímu vlastnictví či jiných práv. sharingbox také nedává žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách, jiném místě spojeném s těmito materiály nebo kterýchkoli stránkách odkazovaných z této stránky.

Omezení

V žádném případě nejsou sharingbox ani jeho dodavatelé odpovědní za náhradu škod (včetně například náhrady škod způsobených ztrátou dat nebo zisku nebo narušením provozu) v důsledku použití nebo nemožnosti použití materiálů na webových stránkách sharingbox, i když byl sharingbox nebo oprávněný zástupce sharingboxu na možnost takové škody ústně nebo písemně upozorněn. Protože v některých jurisdikcích není dovoleno omezení odvozených záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, výše uvedená omezení se vás nemusejí týkat.

Revize a errata

Materiály zobrazené na webových stránkách sharingbox mohou obsahovat technické, typografické nebo obrazové chyby. sharingbox nezaručuje, že jsou všechny materiály na jeho webových stránkách přesné, úplné nebo aktuální. sharingbox může materiály na svých webových stránkách kdykoli bez upozornění změnit. sharingbox se ovšem nezavazuje tyto materiály aktualizovat.

Odkazy

sharingbox nezkontroloval všechny webové stránky odkazované ze svých webových stránek a není odpovědný za obsah žádných odkazovaných stránek. Zveřejnění jakéhokoli odkazu neznamená, že sharingbox odkazovanou stránku doporučuje. Použití všech odkazovaných stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

Změny podmínek použití

sharingbox může tyto podmínky použití svých webových stránek kdykoli bez upozornění revidovat. Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že jste vázáni aktuální verzí těchto podmínek použití.

Zásady ochrany soukromí

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto jsme vytvořili tyto zásady, abyste porozuměli, jak sbíráme, používáme, sdělujeme, zveřejňujeme a využíváme osobní údaje. Naše zásady ochrany soukromí jsou shrnuty níže.

 • Před sbíráním nebo během sbírání osobních údajů identifikujeme účel, za kterým se osobní údaje sbírají.
 • Sbíráme a používáme osobní údaje výhradně s cílem naplnit tyto účely, které jsme specifikovali, a jiné kompatibilní účely, pokud neobdržíme souhlas dotyčného jedince nebo to nevyžadují zákony.
 • Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nutné k naplnění těchto účelů.
 • Osobní údaje sbíráme zákonným a poctivým způsobem, a pokud je to relevantní, s vědomím nebo souhlasem dotyčného jedince.
 • Osobní údaje by měly být relevantní  pro účely, k nimž se používají, a v rozsahu nutném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.
 • Osobní údaje chráníme přiměřeným zabezpečením proti ztrátě nebo krádeži, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, zkopírování, použití nebo modifikaci.
 • Informace o našich zásadách a postupech v souvislosti se správou osobních údajů jsou zákazníkům k dispozici.

Zavazujeme se podnikat v souladu s těmito principy, abychom zajistili, že bude chráněna a udržována důvěrnost osobních údajů.

Rozhodné právo

Jakékoli nároky týkající se webových stránek sharingbox se řídí zákony Bruselu v Belgii bez ohledu na ustanovení týkající se kolize právních norem.