Go to main content Go to main navigation

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden

Door het betreden van deze website, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze website en met alle wetten en regels die van toepassing zijn. U gaat er tevens mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het gebruik van of de toegang tot deze website voor u verboden. De materialen op deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

Gebruikslicentie
  1. U heeft de toestemming om tijdelijk een exemplaar van de materialen (informatie of software) van de sharingbox-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële en tijdelijke bezichtiging. Een gebruikslicentie is geen overdracht van eigendomstitel; onder deze licentie mag u geen:
   • materialen wijzigen of kopiëren;
   • materialen gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
   • software op de sharingbox-website decompileren of onderwerpen aan reverse engineering;
   • eventuele aanduidingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten van de materialen verwijderen; of
   • materialen overdragen aan een andere persoon of “spiegelen” op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd wanneer u een van deze beperkingen schendt en kan door sharingbox op elk moment worden stopgezet. Nadat u de materialen heeft bekeken of wanneer deze licentie wordt beëindigd, bent u verplicht om alle gedownloade materialen (in elektronische of gedrukte vorm) te vernietigen.

Disclaimer

De materialen op de sharingbox-website worden “als zodanig” aangeboden. sharingbox geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en ontkent en verwerpt hierbij alle andere garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of een andere schending van rechten. Verder geeft sharingbox geen garanties of doet geen uitspraken omtrent de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins voor materialen op websites verbonden aan deze website.

Beperkingen

In geen enkel geval zal sharingbox of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsstagnatie) voorkomend uit het gebruik van de materialen op de sharingbox-website of het onvermogen om de materialen te gebruiken, zelfs indien sharingbox of een door sharingbox gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Revisies en errata

De materialen op de sharingbox-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. sharingbox staat niet garant voor het accuraat, compleet of actueel zijn van de materialen op de website. sharingbox mag de materialen die op de website staan te allen tijde aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. sharingbox is echter niet verplicht om deze materialen bij te werken.

Links

sharingbox heeft niet alle websites die gekoppeld zijn aan haar website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. Het vermelden van een link impliceert niet dat sharingbox de website goedkeurt. Het gebruik van zo’n gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Aanpassingen van de algemene voorwaarden van de website

sharingbox mag de gebruikersvoorwaarden van haar website te allen tijde aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, doorgeven, openbaar maken en gebruiken. Hieronder vindt u toelichtingen bij ons privacybeleid.

   • Vooraf of op het moment waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, zullen we steeds aangeven waarvoor deze informatie wordt verzameld.
   • We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en andere compatibele doeleinden, tenzij de betrokken persoon toestemming gaf of zoals vereist door de wet.
   • We zullen persoonlijke gegevens slechts bewaren zo lang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
   • We zullen persoonlijke informatie verzamelen op een eerlijke en rechtmatige manier en, in voorkomend geval, met medeweten of toestemming van de betrokkene.
   • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, en moeten, voor zover nodig voor deze doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.
   • We zullen uw persoonlijke informatie d.m.v. redelijke voorzorgsmaatregelen beschermen tegen verlies of diefstal, alsmede tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
   • Wij zullen de informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie beschikbaar stellen voor onze klanten.

Wij streven ernaar om zaken te doen op een manier die strookt met deze principes zodat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te allen tijde wordt beschermd en onderhouden.

Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de sharingbox-website is onderworpen aan de wetten van Brussel, België, ongeacht eventuele conflicten met wettelijke bepalingen.